Hualiang Jiang Ph.D.

Distinguished Adjunct Professor 
Principal Investigator

Laboratory: Lab of of Immune Chemical Biology

Shanghai Institute for Advanced Immunochemical Studies, ShanghaiTech University

Emailjianghl@@shanghaitech.edu.cn


Publications                                 


1. Yun Du, Huaiyu Yang, Yechun Xu, Xiaohui Cang, Cheng Luo, Yanyan Mao, Yuanyuan Wang, Guangrong Qin, Xiaomin Luo, and Hualiang Jiang*. Conformational Transition and Energy Landscape of ErbB4 Activated by Neuregulin1β: One Microsecond Molecular Dynamics Simulations. J. Am. Chem. Soc., 134 (2012), 6720–6731.

2. Huaiyu Yang, Ye Yu, Wei-Guang Li, Fang Yu, Hui Cao, Tian-Le Xu*, Hualiang Jiang*. Inherent dynamics of the acid-sensing ion channel 1 correlates with the gating mechanism. PLoS Biology, 7(2009), e1000151.

3. Honglin Li, Jin Huang, Lili Chen,Xiaofeng Liu,Tong Chen, Jin Zhu, Weiqiang Lu, Xu Shen, Jian Li, Rolf Hilgenfeld* and Hualiang Jiang*, Identification of Novel Falcipain-2 Inhibitors as Potential Antimalarial Agents through Structure-Based Virtual Screening Journal of Medicinal Chemstry, 52 (2009), 4936–4940.

4. Hualiang Jiang*, Jiarui Wu, Lihe Zhang, Wenping Liang, Feixue Gao, Canping Du, Xuelian Feng & Yongjun Chen. Chemical biology in China takes on signal transduction. Nature Chemical Biology, 4 (2008), 511-518.

5. Juwen Shen, Jian Zhang, Xiaomin Luo, Weiliang Zhu, Kunqian Yu, Kaixian Chen, Yixue Li, Hualiang Jiang*. Predicting protein-protein interactions based only on sequences information. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS), 104 (2007), 4337-4341.