Selected Publication List: (*Co-first author, #Correspondent author)1. Xu JC*, Cui KJ*, Shen LQ, Shi J, Li LT, You LL, Fang CL, Zhao GP#, Feng Y#, Yang B#, Zhang Y#. (2019) eLife, 8:e50928

2.Zhao Q*, Ren C*, Liu L, Chen J, Shao Y, Sun N, Sun R, Kong Y, Ding X, Zhang X, Xu Y, Yang B, Yin Q#, Yang X#, Jiang B#. (2019) Journal of Medicinal Chemistry, 62(20):9281-9298

3.  Xia S*, Yan L*, Xu W, Agrawal AS, Algaissi A, Tseng CK, Wang Q, Du L, Tan W, Wilson IA#, Jiang S#, Yang B#, Lu L#. (2019) Science Advances, 5(4): eaav4580

4. Yuan K, Mei Q, Guo X, Xu Y, Yang D, Sánchez BJ, Sheng B, Liu C, Hu Z, Yu G, Ma H, Gao H, Haisch C, Niessner R, Jiang Z, Jiang Z, Zhou H. (2018) Chemical Science, 9(47): 8781-8795

5. Yan L, Meng B, Xiang J, Wilson IA# & Yang B#. (2018) Acta Crystallographica Section D, 74(Pt 9):841-851

6. Qiang M, Dong X, Zha Z, Zuo XK, Song XL, Zhao LX, Yuan C, Huang C, Tao PD, Hu Q, Li WG, Hu WH, Li J, Nie Y, Buratto D, Zonta F, Ma PX, Yu Z, Liu LL, Zhang Y, Yang B, Xie J, Xu TL, Qu ZH, Yang G, Lerner RA. (2018) Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(32): E7469-E7477

7.Wang L*, Xue W*, Yan L*, Li X, Wei J, Chen M, Wu J, Yang B#, Yang L#, Chen J#. (2017) Cell Research, 27(10):1289-1292

8. Han YB, Chen LQ, Li Z, Tan YM, Feng Y, Yang GY# (2017) The Journal of Biological Chemistry, 292(12):4789-4800.